Annam
Christophe Bataille
Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga
rin
Bà Mẹ Can Đảm - Biên Niên “Cuộc Chiến Tranh Ba Mươi Năm”
Bertolt Brecht
Bản Chất Của Người
Han Kang
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar
Bọn Chiếm Đóng
Kobo Abe
Bresil Đỏ - Jean
Christophe Rufin
Cái Chết Của Hitler
Georges Blond
Cao Điểm Thứ Tư
Êlêna Iliina
Cầu Ô Thước
Antoine Audouard
Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long